Current track

Title

Artist

Background

Vineri, 15 Mai

Written by on mai 15, 2020

Numeri, Capitolul 25

Închinarea la idoli

1 Israel locuia în Sitim* şi poporul** a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab.

Num 33:49Ios 2:1Mica 6:5; ** Num 31:161 Cor 10:8;

2 Ele au poftit* poporul la jertfele** dumnezeilor lor, şi poporul a mâncat şi s-a închinat† până la pământ înaintea dumnezeilor lor.

Ios 22:17Ps 106:28Osea 9:10; ** Exod 34:15Exod 34:161 Cor 10:20; † Exod 20:5;

3 Israel s-a alipit de Baal-Peor, şi Domnul S-a* aprins de mânie împotriva lui Israel.

Ps 106:29;

4 Domnul a zis lui Moise: „Strânge* pe toate căpeteniile poporului şi spânzură pe cei vinovaţi înaintea Domnului în faţa soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă** a Domnului.”

Deut 4:3Ios 22:17; ** Num 25:11Deut 13:17;

5 Moise a zis judecătorilor* lui Israel:„Fiecare** din voi să ucidă pe aceia dintre ai lui care s-au lipit de Baal-Peor.”

Exod 18:21Exod 18:25; ** Exod 32:27Deut 13:6Deut 13:9Deut 13:13Deut 13:15;

6 Şi iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit şi a adus la fraţii lui pe o madianită, sub ochii lui Moise şi sub ochii întregii adunări a copiilor lui Israel, pe când plângeau* la uşa cortului întâlnirii.

Ioel 2:17;

7 La vederea acestui* lucru, Fineas, fiul** lui Eleazar, fiul preotului Aaron, s-a sculat din mijlocul adunării şi a luat o suliţă în mână.

Ps 106:30; ** Exod 6:25;

8 S-a luat după omul acela din Israel până în cortul lui, i-a străpuns prin pântece pe amândoi: atât pe bărbatul acela din Israel, cât şi pe femeia aceea. Şi a încetat astfel urgia* care izbucnise printre copiii lui Israel.

Ps 106:30;

9 Douăzeci şi patru de mii au murit* loviţi de urgia aceea.

Deut 4:31 Cor 10:8;

10 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:

11 „Fineas*, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, a abătut mânia Mea de la copiii lui Israel prin râvna pe care a avut-o pentru Mine în mijlocul lor şi n-am nimicit, în mânia** Mea, pe copiii lui Israel.

Ps 106:30; ** Exod 20:5Deut 32:16Deut 32:211 Imp 14:22Ps 78:58Ezec 16:38Tef 1:18Tef 3:8;

12 De aceea să spui că închei* cu el un legământ de pace.

Mal 2:4Mal 2:5Mal 3:1;

13 Acesta va fi pentru el şi pentru sămânţa* lui după el legământul unei preoţii** veşnice, pentru că a fost plin de râvnㆠpentru Dumnezeul lui şi a făcut ispăşire†† pentru copiii lui Israel.”

1 Cron 6:4; ** Exod 40:15; † Fapte 22:3Rom 10:2; †† Evr 2:17;

14 Bărbatul acela din Israel care a fost ucis împreună cu madianita se numea Zimri, fiul lui Salu; el era căpetenia unei case părinteşti a simeoniţilor.

15 Femeia care a fost ucisă se numea Cozbi, fata lui Ţur*, căpetenia seminţiilor ieşite dintr-o casă părintească din Madian.

Num 31:8Ios 13:21;

Omorârea madianiţilor

16 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:

17 „Priviţi-i pe* madianiţi ca vrăjmaşi şi ucideţi-i,

Num 31:2;

18 căci şi ei vi s-au arătat vrăjmaşi, amăgindu-vă prin vicleşugurile* lor, în fapta lui Peor şi în fapta Cozbiei, fata unei căpetenii a lui Madian, sora lor, ucisă în ziua urgiei care a avut loc cu prilejul faptei lui Peor.”

Num 31:16Apoc 2:14;

Romani, Capitolul 10

Mântuirea este aproape

1 Fraţilor, dorinţa inimii mele, şi rugăciunea mea către Dumnezeu, pentru israeliţi este să fie mântuiţi.

2 Le mărturisesc că* ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere,

Fapte 21:20Fapte 22:3Gal 1:14Gal 4:17Rom 9:31;

3 pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu*, au căutat să-şi pună înainte o neprihănire a lor înşişi** şi nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu.

Rom 1:17Rom 9:30; ** Fil 3:9;

4 Căci Hristos* este sfârşitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea.

Mat 5:17Gal 3:24;

5 În adevăr, Moise scrie că omul* care împlineşte neprihănirea pe care o dă Legea va trăi prin ea.

Lev 18:5Neem 9:29Ezec 20:11Ezec 20:13Ezec 20:21Gal 3:12;

6 Pe când iată cum vorbeşte neprihănirea pe care o dă credinţa: „Să* nu zici în inima ta: ‘Cine se va sui în cer?’ (Să coboare adică pe Hristos din cer.)

Deut 30:12Deut 30:13;

7 sau: ‘Cine se va coborî în adânc?’ (Să scoale adică pe Hristos din morţi.)”

8 Ce zice ea deci? „Cuvântul este aproape* de tine: în gura ta şi în inima ta.” Şi cuvântul acesta este cuvântul credinţei, pe care-l propovăduim noi.

Deut 30:14;

9 Dacă* mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.

Mat 10:32Luca 12:8Fapte 8:37;

10 Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire,

11 după cum zice Scriptura: „Oricine* crede în El nu va fi dat de ruşine.”

Isa 28:16Isa 49:23Ier 17:7Rom 9:33;

12 În adevăr, nu* este nicio deosebire între iudeu şi grec, căci toţi au acelaşi** Domn, care† este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă.

Fapte 15:9Rom 3:22Gal 3:28; ** Fapte 10:36Rom 3:291 Tim 2:5; † Efes 1:7Efes 2:4Efes 2:7;

13 Fiindcă* oricine va chema Numele** Domnului va fi mântuit.

Ioel 2:32Fapte 2:21; ** Fapte 9:14;

Lucrul acesta a fost vestit

14 Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor?

15 Şi cum vor propovădui, dacă nu sunt trimişi? După cum este scris: „Cât* de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!”

Isa 52:7Naum 1:15;

16 Dar nu* toţi au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice: „Doamne**, cine a crezut propovăduirea noastră?”

Rom 3:3Evr 4:2; ** Isa 53:1Ioan 12:38;

17 Astfel, credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.

18 Dar eu întreb: „N-au auzit ei?” Ba da, căci „glasul lor a răsunat prin* tot pământul şi** cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii”.

Ps 19:4Mat 24:14Mat 28:19Marc 16:15Col 1:6Col 1:23; ** 1 Imp 18:10Mat 4:8;

19 Dar întreb iarăşi: „N-a ştiut Israel lucrul acesta?” Ba da, căci Moise, cel dintâi, zice: „Vă* voi întărâta la pizmă prin ceea ce nu este neam, vă voi aţâţa mânia printr-un neam** fără pricepere.”

Deut 32:21Rom 11:11; ** Tit 3:3;

20 Şi Isaia merge cu îndrăzneala până acolo că zice: „Am fost* găsit de cei ce nu Mă căutau; M-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de Mine.”

Isa 65:1Rom 9:30;

21 Pe când, despre Israel zice: „Toată* ziua Mi-am întins mâinile spre un norod răzvrătit şi împotrivitor la vorbă.”

Isa 65:2;


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Continue reading

Previous post

Joi, 14 Mai