Current track

Title

Artist

Background

Sâmbătă, 16 Mai

Written by on mai 16, 2020

Numeri, Capitolul 26

A doua numărătoare

1 În urma acestei urgii, Domnul a zis lui Moise şi lui Eleazar, fiul preotului Aaron:

2 „Faceţi* numărătoarea întregii adunări a copiilor lui Israel, de la vârsta de** douăzeci de ani în sus, după casele părinţilor lor, a tuturor celor din Israel care sunt în stare să poarte armele.”

Exod 30:12Exod 38:25Exod 38:26Num 1:2; ** Num 1:3;

3 Moise şi preotul Eleazar le-au vorbit în câmpia* Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului. Şi au zis:

Num 26:63Num 22:1Num 31:12Num 33:48Num 35:1;

4 „Să se facă numărătoarea, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, cum poruncise* lui Moise şi copiilor lui Israel Domnul, când au ieşit din ţara Egiptului.”

Num 1:1;

5 Ruben*, întâiul născut al lui Israel.Fiii lui Ruben au fost: Enoh, din care se coboară familia enohiţilor; Palu, din care se coboară familia paluiţilor;

Gen 46:8Exod 6:141 Cron 5:1;

6 Heţron, din care se coboară familia heţroniţilor; Carmi, din care se coboară familia carmiţilor.

7 Acestea sunt familiile rubeniţilor: cei ieşiţi la numărătoare au fost patruzeci şi trei de mii şapte sute treizeci.

8 Fiii lui Palu au fost: Eliab.

9 Fiii lui Eliab au fost: Nemuel, Datan şi Abiram. Datan acesta şi Abiram acesta au fost din cei ce erau chemaţi la adunare* şi care s-au răsculat împotriva lui Moise şi Aaron, în adunarea lui Core, când cu răscoala lor împotriva Domnului.

Num 16:1Num 16:2;

10 Pământul* şi-a deschis gura şi i-a înghiţit împreună cu Core, când au murit cei ce se adunaseră şi când a mistuit focul pe cei două sute cincizeci de oameni. Ei au slujit poporului ca** pildă.

Num 16:32Num 16:35; ** Num 16:381 Cor 10:62 Pet 2:6;

11 Fiii* lui Core n-au murit.

Exod 6:241 Cron 6:22;

12 Fiii lui Simeon, după familiile lor: din Nemuel* se coboară familia nemueliţilor; din Iamin, familia iaminiţilor; din Iachin**, familia iachiniţilor;

Gen 46:10Exod 6:15; ** 1 Cron 4:24;

13 din Zerah*, familia zerahiţilor; din Saul, familia sauliţilor.

Gen 46:10;

14 Acestea sunt familiile simeoniţilor: douăzeci şi două de mii două sute.

15 Fiii lui Gad după familiile lor: din Ţefon* se coboară familia ţefoniţilor; din Haghi, familia haghiţilor; din Şuni, familia şuniţilor;

Gen 46:16;

16 din Ozni, familia ozniţilor; din Eri, familia eriţilor;

17 din Arod*, familia arodiţilor; din Areli, familia areliţilor.

Gen 46:16;

18 Acestea sunt familiile fiilor lui Gad, după cei ieşiţi la numărătoare: patruzeci de mii cinci sute*.

Gen 38:2Gen 46:12;

19 Fiii lui Iuda: Er şi Onan; dar Er şi Onan au murit în ţara Canaanului.

20 Iată fiii* lui Iuda după familiile lor: din Şela se coboară familia şelaniţilor; din Pereţ, familia pereţiţilor; din Zerah, familia zerahiţilor.

1 Cron 2:3;

21 Fiii lui Pereţ au fost: Heţron, din care se coboară familia heţroniţilor; Hamul, din care se coboară familia hamuliţilor.

22 Acestea sunt familiile lui Iuda după numărătoarea lor: şaptezeci şi şase de mii cinci sute.

23 Fiii* lui Isahar după familiile lor: din Tola se coboară familia tolaiţilor; din Puva, familia puviţilor;

Gen 46:131 Cron 7:1;

24 din Iaşub, familia iaşubiţilor; din Şimron, familia şimroniţilor.

25 Acestea sunt familiile lui Isahar, după numărătoarea lor: şaizeci şi patru de mii trei sute.

26 Fiii* lui Zabulon după familiile lor: din Sered se coboară familia serediţilor; din Elon, familia eloniţilor; din Iahleel, familia iahleeliţilor.

Gen 46:14;

27 Acestea sunt familiile zabuloniţilor, după numărătoarea lor: şaizeci de mii cinci sute.

28 Fiii* lui Iosif, după familiile lor: Manase şi Efraim.

Gen 46:20;

29 Fiii lui Manase: din Machir* se coboară familia machiriţilor. Machir a născut pe Galaad. Din Galaad se coboară familia galaadiţilor.

Ios 17:11 Cron 7:141 Cron 7:15;

30 Iată fiii lui Galaad: Iezer*, din care se coboară familia iezeriţilor; Helec, familia helechiţilor;

Ios 17:2Jud 6:11Jud 6:24Jud 6:34;

31 Asriel, familia asrieliţilor; Sihem, familia sihemiţilor;

32 Şemida, familia şemidaiţilor; Hefer, familia heferiţilor.

33 Ţelofhad*, fiul lui Hefer, n-a avut fii, dar a avut fete. Iată numele fetelor lui Ţelofhad: Mahla, Noa, Hogla, Milca şi Tirţa.

Num 27:1Num 36:11;

34 Acestea sunt familiile lui Manase, după numărătoarea lor: cincizeci şi două de mii şapte sute.

35 Iată fiii lui Efraim, după familiile lor: din Şutelah se coboară familia şutelahiţilor; din Becher, familia becheriţilor; din Tahan, familia tahaniţilor.

36 Iată fiii lui Şutelah: din Eran se coboară familia eraniţilor.

37 Acestea sunt familiile fiilor lui Efraim, după numărătoarea lor: treizeci şi două de mii cinci sute. Aceştia sunt fiii lui Iosif, după familiile lor.

38 Fiii* lui Beniamin, după familiile lor: din Bela se coboară familia belaiţilor; din Aşbel, familia aşbeliţilor; din Ahiram, familia ahiramiţilor;

Gen 46:211 Cron 7:6;

39 din Şufam, familia şufamiţilor; din Hufam, familia hufamiţilor.

40 Fiii lui Bela au fost: Ard şi Naaman. Din Ard se coboară familia ardiţilor; din Naaman, familia naamaniţilor.

41 Aceştia sunt fiii lui Beniamin, după familiile lor şi după numărătoarea lor: patruzeci şi cinci de mii şase sute.

42 Iată fiii* lui Dan, după familiile lor: din Şuham se coboară familia şuhamiţilor. Acestea sunt familiile lui Dan, după familiile lor.

Gen 46:23;

43 Toate familiile şuhamiţilor, după numărătoarea lor: şaizeci şi patru de mii patru sute.

44 Fiii* lui Aşer după familiile lor: din Imna se coboară familia imniţilor; din Işvi, familia işviţilor; din Beria, familia beriiţilor.

Gen 46:171 Cron 7:30;

45 Din fiii lui Beria se coboară: din Heber, familia heberiţilor; din Malchiel, familia malchieliţilor.

46 Numele fetei lui Aşer era Serah.

47 Acestea sunt familiile fiilor lui Aşer, după numărătoarea lor: cincizeci şi trei de mii patru sute.

48 Fiii* lui Neftali, după familiile lor: din Iahţeel se coboară familia iahţeeliţilor; din Guni, familia guniţilor;

Gen 46:241 Cron 7:13;

49 din Ieţer, familia ieţeriţilor; din Şilem, familia şilemiţilor.

50 Acestea sunt familiile lui Neftali după familiile lor şi după numărătoarea lor: patruzeci şi cinci de mii patru sute.

51 Aceştia* sunt cei ieşiţi la numărătoare dintre copiii lui Israel: şase sute una mii şapte sute treizeci.

Num 1:46;

52 Domnul a vorbit lui Moise şi i-a zis:

53 „Ţara să se împartă între* ei, ca să fie moştenirea lor, după numărul numelor.

Ios 11:23Ios 14:1;

54 Celor* ce sunt în număr mai mare să le dai o parte mai mare, şi celor ce sunt în număr mai mic să le dai o parte mai mică; să se dea fiecăruia partea lui după cei ieşiţi la numărătoare.

Num 33:54;

55 Dar împărţirea ţării să se facă prin* sorţi; s-o ia în stăpânire după numele seminţiilor părinţilor lor.

Num 33:54Num 34:13Ios 11:23Ios 14:2;

56 Ţara să fie împărţită prin sorţi între cei ce sunt în mare număr şi între cei ce sunt în mic număr.”

Numărătoarea leviţilor

57 Iată* leviţii a căror numărătoare s-a făcut după familiile lor: din Gherşon se coboară familia gherşoniţilor; din Chehat, familia chehatiţilor; din Merari, familia merariţilor.

Gen 46:11Exod 6:16-191 Cron 6:11 Cron 6:16;

58 Iată familiile lui Levi: familia libniţilor, familia hebroniţilor, familia mahliţilor, familia muşiţilor, familia coriţilor. Chehat a născut pe Amram.

59 Numele nevestei lui Amram era Iochebed*, fata lui Levi, care i s-a născut lui Levi în Egipt; ea a născut lui Amram pe Aaron, pe Moise şi pe Maria, sora lor.

Exod 2:1Exod 2:2Exod 6:20;

60 Lui Aaron* i s-au născut: Nadab şi Abihu, Eleazar şi Itamar.

Num 3:2;

61 Nadab* şi Abihu au murit când au adus înaintea Domnului foc străin.

Lev 10:1Lev 10:2Num 3:41 Cron 24:2;

62 Cei ieşiţi* la numărătoare, toţi bărbaţii de la vârsta de o lună în sus, au fost de douăzeci şi trei de mii. Ei n-au** fost cuprinşi în numărătoarea copiilor lui Israel, pentru că nu li s-a dat† moştenire în mijlocul copiilor lui Israel.

Num 3:39; ** Num 1:49; † Num 18:20Num 18:23Num 18:24Deut 10:9Ios 13:14Ios 13:33Ios 14:3;

63 Aceştia sunt aceia dintre copiii lui Israel a căror numărătoare au făcut-o Moise şi preotul Eleazar în câmpia* Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului.

Num 26:3;

64 Între ei*, nu era niciunul din copiii lui Israel a căror numărătoare o făcuse Moise şi preotul Aaron în pustia Sinai.

Deut 2:14Deut 2:15;

65 Căci Domnul zisese: „Vor muri în pustie* şi nu va rămâne niciunul din ei, afară** de Caleb, fiul lui Iefune, şi Iosua, fiul lui Nun.”

Num 14:28Num 14:291 Cor 10:51 Cor 10:6; ** Num 14:30;

Romani, Capitolul 11

Orbirea lui Israel

1 Întreb dar: „A lepădat Dumnezeu pe poporul Său?” Nicidecum! Căci şi* eu sunt israelit, din sămânţa lui Avraam, din seminţia lui Beniamin.

1 Sam 12:22Ier 31:372 Cor 11:22Fil 3:5;

2 Dumnezeu n-a lepădat pe poporul Său, pe care l-a* cunoscut mai dinainte. Nu ştiţi ce zice Scriptura în locul unde vorbeşte despre Ilie? Cum se plânge el lui Dumnezeu împotriva lui Israel, când zice:

Rom 8:29;

3 „Doamne*, pe prorocii Tăi i-au omorât, altarele Tale le-au surpat; am rămas eu singur şi caută să-mi ia viaţa?”

1 Imp 19:101 Imp 19:14;

4 Dar ce-i răspunde Dumnezeu? „Mi-am* păstrat şapte mii de bărbaţi, care nu şi-au plecat genunchiul înaintea lui Baal.”

1 Imp 19:18;

5 Tot aşa*, şi în vremea de faţă, este o rămăşiţă datorită unei alegeri prin har.

Rom 9:27;

6 Şi dacă* este prin har, atunci nu mai este prin fapte; altminteri, harul n-ar mai fi har. Şi dacă este prin fapte, nu mai este prin har; altminteri, fapta n-ar mai fi faptă.

Rom 4:4Rom 4:5Gal 5:4Deut 9:4Deut 9:5;


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Continue reading