Current track

Title

Artist

Background

Hrană pentru suflet – Vineri, 22 mai

Written by on mai 22, 2020

Numeri, Capitolul 32

Galaadul dat lui Gad şi Ruben

1 Fiii lui Ruben şi fiii lui Gad aveau o mare mulţime de vite şi au văzut că ţara lui Iaezer* şi ţara Galaadului erau un loc bun pentru vite.

Num 21:32Ios 13:252 Sam 24:5;

2 Atunci, fiii lui Gad şi fiii lui Ruben au venit la Moise, la preotul Eleazar şi la mai-marii adunării şi le-au zis:

3 „Atarot, Dibon, Iaezer, Nimra*, Hesbon, Eleale, Sebam**, Nebo şi Beon†,

Num 32:36; ** Num 32:38; † Num 32:38;

4 ţara aceasta pe care* a lovit-o Domnul înaintea adunării lui Israel este un loc bun pentru vite, şi robii tăi au vite.”

Num 21:24Num 21:34;

5 Apoi au adăugat: „Dacă am căpătat trecere înaintea ta, să se dea ţara aceasta în stăpânirea robilor tăi şi să nu ne treci peste Iordan.”

6 Moise a răspuns fiilor lui Gad şi fiilor lui Ruben: „Fraţii voştri să meargă oare la război, şi voi să rămâneţi aici?

7 Pentru ce voiţi să înmuiaţi inima copiilor lui Israel şi să-i faceţi să nu treacă în ţara pe care le-o dă Domnul?

8 Aşa au făcut şi părinţii voştri când i-am* trimis din Cades-Barnea să** iscodească ţara.

Num 13:3Num 13:26; ** Deut 1:22;

9 S-au suit* până la valea Eşcol şi, după ce au iscodit ţara, au înmuiat inima copiilor lui Israel şi i-au făcut să nu intre în ţara pe care le-o dădea Domnul.

Num 13:24Num 13:31Deut 1:24Deut 1:28;

10 Şi Domnul* S-a aprins de mânie în ziua aceea şi a jurat zicând:

Num 14:11Num 14:21Deut 1:34;

11 ‘Oamenii aceştia care s-au suit din Egipt, de la vârsta* de douăzeci de ani în sus, nu vor vedea ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, căci n-au** urmat în totul calea Mea,

Num 14:28Num 14:29Deut 1:35; ** Num 14:24Num 14:30;

12 afară de Caleb, fiul lui Iefune, Chenizitul, şi Iosua, fiul lui Nun, care* au urmat în totul calea Domnului.’

Num 14:24Deut 1:36Ios 14:8Ios 14:9;

13 Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Israel şi i-a făcut să rătăcească* în pustie timp de patruzeci de ani, până la stingerea întregului** leat de oameni care făcuseră rău înaintea Domnului.

Num 14:33-35; ** Num 26:64Num 26:65;

14 Şi iată că voi luaţi locul părinţilor voştri, ca nişte odrasle de oameni păcătoşi, ca să faceţi pe Domnul să Se aprindă* şi mai tare de mânie împotriva lui Israel.

Deut 1:34;

15 Căci, dacă vă întoarceţi* de la El, El va lăsa mai departe pe Israel să rătăcească în pustie şi veţi aduce pierderea poporului acestuia întreg.”

Deut 30:17Ios 22:16Ios 22:182 Cron 7:192 Cron 15:2;

16 Ei s-au apropiat de Moise şi au zis: „Vom face aici ocoale pentru vitele noastre şi cetăţi pentru pruncii noştri,

17 apoi ne vom* înarma în grabă şi vom merge înaintea copiilor lui Israel, până îi vom duce în locul care le este rânduit, şi pruncii noştri vor locui în aceste cetăţi întărite, din pricina locuitorilor ţării acesteia.

Ios 4:12Ios 4:13;

18 Nu ne* vom întoarce în casele noastre mai înainte ca fiecare din copiii lui Israel să fi pus stăpânire pe moştenirea lui

Ios 22:4;

19 şi nu vom stăpâni nimic cu ei dincolo de Iordan, nici mai departe, pentru că noi ne vom avea moştenirea* noastră dincoace de Iordan, la răsărit.”

Num 32:33Ios 12:1Ios 13:8;

20 Moise* le-a zis: „Dacă faceţi aşa, dacă vă înarmaţi ca să luptaţi înaintea Domnului,

Deut 3:18Ios 1:14Ios 4:12Ios 4:13;

21 dacă toţi aceia dintre voi care se vor înarma trec Iordanul înaintea Domnului, până ce va izgoni pe vrăjmaşii Lui dinaintea Lui,

22 şi dacă vă veţi întoarce* înapoi numai după ce ţara** va fi supusă înaintea Domnului, atunci veţi fi fără vină înaintea Domnului şi înaintea lui Israel, şi ţinutul acesta va fi moşia† voastră înaintea Domnului.

Deut 3:20Ios 11:23Ios 18:1; ** Ios 22:4; † Deut 3:12Deut 3:15Deut 3:16Deut 3:18Ios 1:15Ios 13:8Ios 13:32Ios 22:4Ios 22:9;

23 Dar, dacă nu faceţi aşa, păcătuiţi împotriva Domnului şi să ştiţi că păcatul* vostru vă va ajunge.

Gen 4:7Gen 44:16Isa 59:12;

24 Zidiţi* cetăţi pentru pruncii voştri şi ocoale pentru vitele voastre şi faceţi ce aţi spus cu gura voastră.”

Num 32:16;

25 Fiii lui Gad şi fiii lui Ruben au zis lui Moise: „Robii tăi vor face tot ce porunceşte domnul nostru.

26 Pruncii* noştri, nevestele, turmele noastre şi toate vitele noastre vor rămâne în cetăţile Galaadului,

Ios 1:14;

27 iar robii* tăi, toţi înarmaţi pentru război, vor merge să se lupte înaintea Domnului, cum zice domnul nostru.”

Ios 4:12;

28 Moise a dat* porunci cu privire la ei preotului Eleazar, lui Iosua, fiul lui Nun, şi capilor de familie din seminţiile copiilor lui Israel.

Ios 1:13;

29 El le-a zis: „Dacă fiii lui Gad şi fiii lui Ruben trec cu voi Iordanul, înarmaţi cu toţii ca să lupte înaintea Domnului, după ce ţara va fi supusă înaintea voastră, să le daţi în stăpânire ţinutul Galaadului.

30 Dar dacă nu vor merge înarmaţi împreună cu voi, să se aşeze în mijlocul vostru în ţara Canaanului.”

31 Fiii lui Gad şi fiii lui Ruben au răspuns: „Vom face tot ce a spus robilor tăi Domnul.

32 Vom trece înarmaţi înaintea Domnului în ţara Canaanului, dar noi să ne avem moştenirea noastră dincoace de Iordan.”

Luarea în stăpânire a Galaadului

33 Moise* a dat fiilor lui Gad şi fiilor lui Ruben şi la jumătate din seminţia lui Manase, fiul lui Iosif, împărăţia** lui Sihon, împăratul amoriţilor, şi împărăţia lui Og, împăratul Basanului, ţara cu cetăţile ei, cu ţinuturile cetăţilor ţării de jur împrejur.

Deut 3:12-17Deut 29:8Ios 12:6Ios 13:8Ios 22:4; ** Num 21:24Num 21:33Num 21:35;

34 Fiii lui Gad au zidit Dibonul*, Atarotul, Aroerul**,

Num 33:45Num 33:46; ** Deut 2:36;

35 Atrot-Şofan, Iaezer*, Iogbeha,

Num 32:1Num 32:3;

36 Bet-Nimra* şi Bet-Haran, cetăţi întărite, şi au făcut staule pentru turme.

Num 32:3Num 32:24;

37 Fiii lui Ruben au zidit* Hesbonul, Eleale, Chiriataim,

Num 21:27;

38 Nebo* şi Baal-Meon**, ale căror nume au fost schimbate†, şi Sibma şi au pus alte nume cetăţilor pe care le-au zidit.

Isa 46:1; ** Num 22:41; † Num 32:3Exod 23:13Ios 23:7;

39 Fiii lui Machir*, fiul lui Manase, au mers împotriva Galaadului şi au pus mâna pe el; au izgonit pe amoriţii care erau acolo.

Gen 50:23;

40 Moise a dat* Galaadul lui Machir, fiul lui Manase, care s-a aşezat acolo.

Deut 3:12Deut 3:13Deut 3:15Ios 13:31Ios 17:1;

41 Iair*, fiul lui Manase, a pornit şi el şi a luat târgurile, şi le-a numit târgurile lui Iair**.

Deut 3:14Ios 13:301 Cron 2:21-23; ** Jud 10:41 Imp 4:13;

42 Nobah a pornit şi el şi a luat Chenatul, împreună cu cetăţile care ţineau de el, şi l-a numit Nobah, după numele lui.

Romani, Capitolul 15

7 Aşadar primiţi-vă* unii pe alţii, cum** v-a primit şi pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu.

Rom 14:1Rom 14:3; ** Rom 5:2;

Hristos a întărit făgăduinţele

8 Hristos* a fost, în adevăr, un slujitor al tăierii împrejur, ca să dovedească credincioşia lui Dumnezeu şi să** întărească făgăduinţele date părinţilor

Mat 15:24Ioan 1:11Fapte 3:25Fapte 3:26Fapte 13:46; ** Rom 3:32 Cor 1:20;

9 şi ca neamurile să slăvească* pe Dumnezeu pentru îndurarea Lui, după cum este scris: „De aceea** Te voi lăuda printre neamuri şi voi cânta Numelui Tău.”

Ioan 10:16Rom 9:23; ** Ps 18:49;

10 Este zis iarăşi: „Veseliţi-vă*, neamuri, împreună cu poporul Lui.”

Deut 32:43;

11 Şi iarăşi: „Lăudaţi* pe Domnul, toate neamurile; slăviţi-L, toate noroadele.”

Ps 117:1;

12 Tot astfel, şi Isaia zice: „Din Iese va* ieşi o Rădăcină, care se va scula să domnească peste neamuri, şi neamurile vor nădăjdui în El.”

Isa 11:1Isa 11:10Apoc 5:5Apoc 22:16;

13 Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria* şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!

Rom 12:12Rom 14:17;

Pavel despre slujba lui

14 În ce vă priveşte pe voi, fraţilor, eu însumi sunt* încredinţat că sunteţi plini de bunătate, plini** şi de orice fel de cunoştinţă şi, astfel, sunteţi în stare să vă sfătuiţi unii pe alţii.

2 Pet 1:121 Ioan 2:21; ** 1 Cor 8:11 Cor 8:71 Cor 8:10;

15 Totuşi, ici-colo, v-am scris mai cu îndrăzneală, ca să vă aduc din nou aminte de lucrurile acestea, în puterea harului* pe care mi l-a dat Dumnezeu,

Rom 1:5Rom 12:3Gal 1:15Efes 3:7Efes 3:8;

16 ca să* fiu slujitorul lui Isus Hristos între neamuri. Eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca neamurile să-I fie o jertfă** bine primită, sfinţită de Duhul Sfânt.

Rom 11:13Gal 2:7-91 Tim 2:72 Tim 1:11; ** Isa 66:20Fil 2:17;

17 Eu dar mă pot lăuda în* Isus Hristos, în slujirea lui Dumnezeu.

Evr 5:1;

18 Căci n-aş îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe* care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca** să aducă neamurile la ascultarea de El: fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele,

Fapte 21:19Gal 2:8; ** Rom 1:5Rom 16:26;

19 fie prin* puterea semnelor şi a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Aşa că, de la Ierusalim şi ţările de primprejur până la Iliric, am răspândit cu prisosinţă Evanghelia lui Hristos.

Fapte 19:112 Cor 12:12;

20 Şi am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca* să nu zidesc pe temelia pusă de altul,

2 Cor 10:132 Cor 10:152 Cor 10:16;

21 după cum este scris: „Aceia cărora* nu li se propovăduise despre El Îl vor vedea şi cei ce n-auziseră de El Îl vor cunoaşte.”

Isa 52:15;


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *