Current track

Title

Artist

Background

Hrană pentru suflet – Miercuri, 27 mai

Written by on mai 27, 2020

Deuteronomul, Capitolul 1

DEUTERONOMUL (A DOUA LEGE) SAU A CINCEA CARTE A LUI MOISE

Ps 119:1Ps 119:2Ecl 12:13; ** Deut 8:2Deut 8:3;

ADUCERI AMINTE ŞI ÎNDEMNURI (CAPITOLELE 1—11)

Moise vorbeşte dincolo de Iordan

1 Iată cuvintele pe care le-a spus Moise întregului Israel dincoace* de Iordan, în pustie, într-o câmpie, faţă în faţă cu Suf, între Paran, Tofel, Laban, Haţerot şi Di-Zahab.

Ios 9:1Ios 9:10Ios 22:4Ios 22:7;

2 (De la Horeb până* la Cades-Barnea, pe drumul care duce la muntele Seir, este o depărtare de unsprezece zile.)

Num 13:26Deut 9:23;

3 În al patruzecilea* an, în luna a unsprezecea, în ziua întâi a lunii, Moise a vorbit copiilor lui Israel şi le-a spus tot ce-i poruncise Domnul să le spună.

Num 33:38;

4 Aceasta era după ce a bătut* pe Sihon, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon, şi pe Og, împăratul Basanului, care locuia la Aştarot şi la Edrei**.

Num 21:24Num 21:33; ** Num 21:33Ios 13:12;

5 Dincoace de Iordan, în ţara Moabului, Moise a început să lămurească legea aceasta şi a zis:

6 „Domnul Dumnezeul nostru ne-a vorbit la Horeb*, zicând: ‘Aţi locuit destulă** vreme în muntele acesta.

Exod 31:1; ** Exod 19:1Num 10:11;

7 Întoarceţi-vă şi plecaţi; duceţi-vă la muntele amoriţilor şi în toate împrejurimile: în câmpie, pe munte, în vale, în partea de miazăzi, pe ţărmul mării, în ţara canaaniţilor şi în Liban, până la râul cel mare, râul Eufrat.

8 Vedeţi, v-am pus ţara înainte, intraţi şi luaţi în stăpânire ţara pe care Domnul a jurat părinţilor voştri, Avraam*, Isaac şi Iacov, că o va da lor şi seminţei lor după ei.’

Gen 12:7Gen 15:18Gen 17:7Gen 17:8Gen 26:4Gen 28:13;

Cum a pus judecători

9 În vremea aceea, v-am spus*: ‘Eu nu vă pot purta singur.

Exod 18:18Num 11:14;

10 Domnul Dumnezeul vostru v-a înmulţit, şi azi sunteţi foarte* mulţi la număr, ca stelele cerului.

Gen 15:5Deut 10:22Deut 28:62;

11 Domnul* Dumnezeul părinţilor voştri să vă mărească de o mie de ori pe atât şi să vă binecuvânteze, după** cum a făgăduit!

2 Sam 24:3; ** Gen 15:5Gen 22:17Gen 26:4Exod 32:13;

12 Cum* aş putea să port eu singur pricinile voastre, povara voastră şi certurile voastre?

1 Imp 3:81 Imp 3:9;

13 Luaţi* din seminţiile voastre nişte bărbaţi înţelepţi, pricepuţi şi cunoscuţi şi-i voi pune în fruntea voastră.’

Exod 18:21Num 11:16Num 11:17;

14 Voi mi-aţi răspuns şi aţi zis: ‘Ceea ce spui tu să facem este un lucru bun.’

15 Am luat atunci pe căpeteniile seminţiilor voastre, bărbaţi înţelepţi şi cunoscuţi, şi i-am pus* în fruntea voastră drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci şi căpetenii peste zece, ca dregători în seminţiile voastre.

Exod 18:25;

16 Am dat, în acelaşi timp, următoarea poruncă judecătorilor voştri: ‘Să ascultaţi pe fraţii voştri şi să judecaţi* după dreptate neînţelegerile fiecăruia cu fratele** lui sau cu străinul.

Deut 16:18Ioan 7:24; ** Lev 24:22;

17 Să nu* căutaţi la faţa oamenilor în judecăţile voastre; să ascultaţi pe cel mic ca şi pe cel mare; să nu vă temeţi de nimeni, căci Dumnezeu** e Cel care face dreptate. Şi când veţi găsi o pricină prea grea, s-o aduceţi† înaintea mea, ca s-o aud.’

Lev 19:15Deut 16:191 Sam 16:7Prov 24:23Iac 2:1; ** 2 Cron 19:6; † Exod 18:22Exod 18:26;

18 Aşa v-am poruncit, în vremea aceea, tot ce aveaţi de făcut.

De la Horeb la Cades-Barnea

19 Am plecat din Horeb şi am* străbătut toată pustia aceea mare şi grozavă pe care aţi văzut-o; am luat drumul care duce în muntele amoriţilor, cum ne poruncise Domnul Dumnezeul nostru, şi am** ajuns la Cades-Barnea.

Num 10:12Deut 8:15Ier 2:6; ** Num 13:26;

20 Şi eu v-am zis: ‘Aţi ajuns la muntele amoriţilor pe care ni-l dă Domnul Dumnezeul nostru.

21 Iată că Domnul Dumnezeul tău îţi pune ţara înainte; suie-te, ia-o în stăpânire, cum ţi-a spus Domnul Dumnezeul părinţilor tăi; nu te teme* şi nu te înspăimânta.’

Ios 1:9;

22 Voi v-aţi apropiat cu toţii de mine şi aţi zis: ‘Să trimitem nişte oameni înaintea noastră ca să iscodească ţara şi să ne aducă răspuns cu privire la drumul pe care ne vom sui în ea şi asupra cetăţilor în care vom ajunge.’

23 Părerea aceasta mi s-a părut bună şi am luat* doisprezece oameni dintre voi, câte un om de fiecare seminţie.

Num 13:3;

24 Ei au* plecat, au trecut muntele şi au ajuns până la valea Eşcol şi au iscodit ţara.

Num 13:22-24;

25 Au luat în mâini din roadele ţării şi ni le-au adus; ne-au făcut o dare de seamă şi au zis: ‘Bună* ţară ne dă Domnul Dumnezeul nostru!’

Num 13:27;

26 Dar* voi n-aţi vrut să vă suiţi în ea şi v-aţi răzvrătit împotriva poruncii Domnului Dumnezeului vostru.

Num 14:1Num 14:2Num 14:3Num 14:4Ps 106:24Ps 106:25;

27 Aţi cârtit în corturile voastre şi aţi zis: ‘Pentru că ne urăşte*, de aceea ne-a scos Domnul din ţara Egiptului, ca să ne dea în mâinile amoriţilor şi să ne nimicească.

Deut 9:28;

28 Unde să ne suim? Fraţii noştri ne-au înmuiat inima, zicând: «Poporul* acela este un popor mai mare şi mai înalt la statură decât noi; cetăţile sunt mari şi întărite până la cer; ba încă, am văzut acolo şi copii** de-ai lui Anac.»’

Num 13:28Num 13:31-33Deut 9:1Deut 9:2; ** Num 13:28;

29 Eu v-am zis: ‘Nu vă înspăimântaţi şi nu vă fie frică de ei.

30 Domnul Dumnezeul* vostru, care merge înaintea voastră, Se va lupta El Însuşi pentru voi, potrivit cu tot ce a făcut pentru voi sub ochii voştri în Egipt.’

Exod 14:14Exod 14:25Neem 4:20;

31 Apoi, în pustie, ai văzut că Domnul Dumnezeul tău te-a purtat* cum poartă un om pe fiul său, pe tot drumul pe care l-aţi făcut până la sosirea voastră în locul acesta.

Exod 19:4Deut 32:11Deut 32:12Isa 46:3Isa 46:4Isa 63:9Osea 11:3Fapte 13:18;

32 Cu toate acestea, voi* n-aţi avut încredere în Domnul Dumnezeul vostru,

Ps 106:24Iuda 1:5;

33 care* mergea înaintea voastră pe drum, ca** să vă caute un loc de poposire: noaptea într-un foc, ca să vă arate drumul pe care trebuia să mergeţi, şi ziua într-un nor.

Exod 13:21Ps 78:14; ** Num 10:33Ezec 20:6;

34 Domnul a auzit glasul cuvintelor voastre. S-a mâniat şi a jurat* zicând:

Deut 2:14Deut 2:15;

35 ‘Niciunul* din bărbaţii care fac parte din acest neam rău nu va vedea ţara aceea bună pe care am jurat că o voi da părinţilor voştri,

Num 14:22Num 14:23Ps 95:11;

36 afară* de Caleb, fiul lui Iefune. El o va vedea, şi ţara în care a mers o voi da lui şi copiilor lui, pentru că** a urmat în totul calea Domnului.’

Num 14:24Num 14:30Ios 14:9; ** Num 14:24;

37 Domnul S-a mâniat şi pe mine* din pricina voastră şi a zis: ‘Nici tu nu vei intra în ea.

Num 20:12Num 27:14Deut 3:26Deut 4:21Deut 34:4Ps 106:32;

38 Iosua*, fiul lui Nun, slujitorul** tău, va intra în ea; întăreşte-l†, căci el va pune pe Israel în stăpânirea ţării aceleia.

Num 14:30; ** Exod 24:13Exod 33:111 Sam 16:22; † Num 27:18Num 27:19Deut 31:7Deut 31:23;

39 Şi pruncii* voştri, despre care aţi** zis: «Vor fi de jaf!», şi fiii voştri, care nu cunosc† azi nici binele, nici răul, ei vor intra în ea; da, lor le-o voi da şi ei o vor stăpâni.

Num 14:31; ** Num 14:3; † Isa 7:15Isa 7:16Rom 9:11;

40 Dar voi, întoarceţi-vă* şi plecaţi în pustie, înspre Marea Roşie.’

Num 14:25;

41 Voi aţi răspuns şi mi-aţi zis: ‘Am păcătuit* împotriva Domnului; ne vom sui şi ne vom bate, cum ne-a poruncit Domnul Dumnezeul nostru.’ Şi v-aţi încins fiecare armele şi v-aţi încumetat să vă suiţi pe munte.

Num 14:40;

42 Domnul mi-a zis: ‘Spune-le: «Nu* vă suiţi şi nu vă luptaţi, căci Eu nu sunt în mijlocul vostru; nu căutaţi să fiţi bătuţi de vrăjmaşii voştri.»’

Num 14:42;

43 Eu v-am spus, dar n-aţi ascultat, ci v-aţi răzvrătit împotriva poruncii Domnului şi v-aţi suit semeţi* pe munte.

Num 14:44Num 14:45;

44 Atunci amoriţii, care locuiesc pe muntele acesta, v-au ieşit înainte şi v-au urmărit ca albinele*; v-au bătut din Seir până la Horma.

Ps 118:12;

45 La întoarcerea voastră, aţi plâns înaintea Domnului, dar Domnul nu v-a ascultat glasul şi n-a luat aminte la voi.

46 Şi aşa* aţi rămas la Cades, unde aţi stat multă vreme.

Num 13:25Num 20:1Jud 11:17;

1 Corinteni, Capitolul 2

Propovăduirea lui Pavel

1 Cât despre mine, fraţilor, când am venit la voi, n-am* venit să vă vestesc taina** lui Dumnezeu cu o vorbire sau înţelepciune strălucită.

1 Cor 1:171 Cor 2:41 Cor 2:132 Cor 10:102 Cor 11:6; ** 1 Cor 1:6;

2 Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât* pe Isus Hristos, şi pe El răstignit.

Gal 6:14Fil 3:8;

3 Eu însumi, când am* venit în mijlocul vostru, am** fost slab, fricos şi plin de cutremur.

Fapte 18:1Fapte 18:6Fapte 18:12; ** 2 Cor 4:72 Cor 10:12 Cor 10:102 Cor 11:302 Cor 12:52 Cor 12:9Gal 4:13;

4 Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu* stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii, ci** într-o dovadă dată de Duhul şi de putere,

1 Cor 2:11 Cor 1:172 Pet 1:16; ** Rom 15:191 Tes 1:5;

5 pentru ca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea* lui Dumnezeu.

2 Cor 4:72 Cor 6:7;

Înţelepciunea creştină

6 Totuşi ceea ce propovăduim noi printre cei* desăvârşiţi este o înţelepciune**, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntaşilor veacului acestuia, care† vor fi nimiciţi.

1 Cor 14:20Efes 4:13Fil 3:15Evr 5:14; ** 1 Cor 1:201 Cor 3:191 Cor 2:11 Cor 2:132 Cor 1:12Iac 3:15; † 1 Cor 1:28;

7 Noi propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă, pe care* o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci,

Rom 16:25Rom 16:26Efes 3:5Efes 3:9Col 1:262 Tim 1:9;

8 şi pe care* n-a cunoscut-o niciunul din fruntaşii veacului acestuia; căci, dacă** ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei.

Mat 11:25Ioan 7:48Fapte 13:272 Cor 3:14; ** Luca 23:34Ioan 16:3Fapte 3:17;

9 Dar, după cum este scris: „Lucruri* pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.”

Isa 64:4;

10 Nouă însă Dumnezeu ni* le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.

Mat 13:11Mat 16:17Ioan 14:26Ioan 16:131 Ioan 2:27;

11 În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară* de duhul omului, care este în el? Tot aşa**, nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu.

Prov 20:27Prov 27:19Ier 17:9; ** Rom 11:33Rom 11:34;

12 Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul* care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său.

Rom 8:15;

13 Şi vorbim* despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti.

2 Pet 1:161 Cor 1:171 Cor 2:4;

14 Dar* omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci** pentru el sunt o nebunie, şi† nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte.

Mat 16:23; ** 1 Cor 1:181 Cor 1:23; † Rom 8:5-7Iuda 1:19;

15 Omul duhovnicesc*, dimpotrivă, poate să judece totul şi el însuşi nu poate fi judecat de nimeni.

Prov 28:51 Tes 5:211 Ioan 4:1;

16 Căci* „cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învăţătură?” Noi** însă avem gândul lui Hristos.

Iov 15:8Isa 40:13Ier 23:18Rom 11:34; ** Ioan 15:15;


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *