Current track

Title

Artist

Background

Hrană pentru suflet – Duminică, 31 mai

Written by on mai 31, 2020

Deuteronomul, Capitolul 5

1 Moise a chemat pe tot Israelul şi i-a zis: „Ascultă, Israele, legile şi poruncile pe care vi le spun astăzi în auzul vostru. Învăţaţi-le şi împliniţi-le cu scumpătate.

2 Domnul* Dumnezeul nostru a încheiat cu noi un legământ la Horeb.

Exod 19:5Deut 4:23;

3 Nu* cu părinţii noştri a încheiat Domnul legământul acesta, ci cu noi, care suntem toţi vii astăzi aici.

Mat 13:17Evr 8:9;

4 Domnul v-a vorbit faţă* în faţă pe munte, din mijlocul focului.

Exod 19:9Exod 19:19Exod 20:22Deut 4:33Deut 4:36Deut 34:10;

5 Eu am stat* atunci între Domnul şi voi, ca să vă vestesc cuvântul Domnului, căci** vă era frică de foc şi nu v-aţi suit pe munte. El a zis:

Exod 20:21Gal 3:19; ** Exod 19:16Exod 20:18Exod 24:2;

6 ‘Eu sunt* Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din ţara Egiptului, din casa robiei.

Exod 20:2Lev 26:1Deut 6:4Ps 81:10;

7 Să* n-ai alţi dumnezei afară de Mine.

Exod 20:3;

8 Să nu-ţi* faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus, în ceruri, sau jos, pe pământ, sau în ape sub pământ.

Exod 20:4;

9 Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti, căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care* pedepsesc fărădelegea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc

Exod 34:7;

10 şi Mă îndur* până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.

Ier 32:18Dan 9:4;

11 Să nu* iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.

Exod 20:7Lev 19:12Mat 5:33;

12 Ţine ziua* de odihnă ca s-o sfinţeşti, cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău.

Exod 20:8;

13 Şase zile* să lucrezi şi să-ţi faci toate treburile.

Exod 23:12Exod 35:2Ezec 20:12;

14 Dar ziua a şaptea este ziua* de odihnă a Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca şi robul şi roaba ta să se odihnească întocmai ca tine.

Gen 2:2Exod 16:29Exod 16:30Evr 4:4;

15 Adu-ţi* aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului, şi Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu** mână tare şi cu braţ întins, de aceea ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ţii ziua de odihnă.

Deut 15:15Deut 16:12Deut 24:18Deut 24:22; ** Deut 4:34Deut 4:37;

16 Cinsteşte* pe tatăl tău şi pe mama ta, cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să ai zile** multe şi să fii fericit în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.

Exod 20:12Lev 19:3Deut 27:16Efes 6:2Efes 6:3Col 3:20; ** Deut 4:40;

17 Să nu ucizi*.

Exod 20:13Mat 5:21;

18 Să nu preacurveşti*.

Exod 20:14Luca 18:20Iac 2:11;

19 Să nu furi*.

Exod 20:15Rom 13:9;

20 Să* nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.

Exod 20:16;

21 Să* nu pofteşti nevasta aproapelui tău; să nu pofteşti casa aproapelui tău, nici ogorul lui, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, niciun alt lucru care este al aproapelui tău.’

Exod 20:17Mica 2:2Hab 2:9Luca 12:15Rom 7:7Rom 13:9;

22 Acestea sunt cuvintele pe care le-a rostit Domnul cu glas tare pe munte, din mijlocul focului, din nori şi din negură deasă, şi le-a spus la toată adunarea voastră, fără să adauge ceva. Le-a scris* pe două table de piatră şi mi le-a dat.

Exod 24:12Exod 31:18Deut 4:13;

23 Când aţi auzit* glasul acela din mijlocul întunericului şi pe când tot muntele era aprins, căpeteniile seminţiilor voastre şi bătrânii voştri s-au apropiat toţi de mine

Exod 20:18Exod 20:19;

24 şi aţi zis: ‘Iată că Domnul Dumnezeul nostru ne-a arătat slava şi mărimea Lui şi noi I-am auzit glasul* din mijlocul focului; astăzi, am văzut că Dumnezeu a vorbit unor oameni, şi totuşi au** rămas vii.

Exod 19:19; ** Deut 4:33Jud 13:22;

25 Şi acum pentru ce să murim? Căci acest foc mare ne va mistui; dacă vom* auzi şi mai departe glasul Domnului Dumnezeului nostru, vom muri.

Deut 18:16;

26 Cine este*, în adevăr, omul acela care să fi auzit vreodată, ca noi, glasul Dumnezeului celui viu vorbind din mijlocul focului, şi totuşi să fi rămas viu?

Deut 4:33;

27 Apropie-te* mai bine tu şi ascultă tot ce-ţi va spune Domnul Dumnezeul nostru; apoi să ne spui tu însuţi tot ce-ţi va spune Domnul Dumnezeul nostru, şi noi vom asculta şi vom face.’

Exod 20:19Evr 12:19;

28 Domnul a auzit cuvintele pe care mi le-aţi spus. Şi Domnul mi-a zis: ‘Am auzit cuvintele pe care ţi le-a spus poporul acesta: tot ce au* zis este bine.

Deut 18:17;

29 O, de* ar rămâne ei cu aceeaşi inimă ca să se teamă de Mine şi să păzească toate poruncile** Mele, ca sㆠfie fericiţi pe vecie, ei şi copiii lor!

Deut 32:29Ps 81:13Isa 48:18Mat 23:37Luca 19:42; ** Deut 11:1; † Deut 4:40;

30 Du-te de spune-le: «Întoarceţi-vă în corturile voastre.»

31 Dar tu rămâi aici, cu Mine, şi-ţi voi spune* toate poruncile, legile şi rânduielile pe care să-i înveţi să le împlinească în ţara pe care le-o dau în stăpânire.’

Gal 3:19;

32 Luaţi seama dar să faceţi aşa cum v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru; să nu* vă abateţi de la cele ce a poruncit El nici la dreapta, nici la stânga.

Deut 17:20Deut 28:14Ios 1:7Ios 23:6Prov 4:27;

33 Să urmaţi în totul calea* pe care v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să umblaţi, ca să trăiţi şi să** fiţi fericiţi şi să aveţi zile multe în ţara pe care o veţi lua în stăpânire.

Deut 10:12Ps 119:6Ier 7:23Luca 1:6; ** Deut 4:40;


1 Corinteni, Capitolul 6

Judecăţile în Biserica din Corint

1 Cum! Când vreunul din voi are vreo neînţelegere cu altul, îndrăzneşte el să se judece cu el la cei nelegiuiţi şi nu la sfinţi?

2 Nu ştiţi că sfinţii* vor judeca lumea? Şi dacă lumea va fi judecată de voi, sunteţi voi nevrednici să judecaţi lucruri de foarte mică însemnătate?

Ps 49:14Dan 7:22Mat 19:28Luca 22:30Apoc 2:26Apoc 3:21Apoc 20:4;

3 Nu ştiţi că noi vom judeca* pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieţii acesteia?

2 Pet 2:4Iuda 1:6;

4 Deci*, când aveţi neînţelegeri pentru lucrurile vieţii acesteia, voi puneţi judecători pe aceia pe care Biserica nu-i bagă în seamă?

1 Cor 5:12;

5 Spre ruşinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om înţelept, care să fie în stare să judece între frate şi frate?

6 Dar un frate se duce la judecată cu alt frate, şi încă înaintea necredincioşilor!

7 Chiar faptul că aveţi judecăţi între voi este un cusur pe care-l aveţi. Pentru ce* nu suferiţi mai bine să fiţi nedreptăţiţi? De ce nu răbdaţi mai bine paguba?

Prov 20:22Mat 5:39Mat 5:40Luca 6:29Rom 12:17Rom 12:191 Tes 5:15;

8 Dar voi singuri sunteţi aceia care nedreptăţiţi şi păgubiţi, şi* încă pe fraţi!

1 Tes 4:6;

9 Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici* curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii,

1 Cor 15:50Gal 5:21Efes 5:51 Tim 1:9Evr 12:14Evr 13:4Apoc 22:15;

10 nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.

11 Şi aşa eraţi unii* din voi! Dar** aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.

1 Cor 12:2Efes 2:2Efes 4:22Efes 5:8Col 3:7Tit 3:3; ** 1 Cor 1:30Evr 10:22;

Despre curvie

12 Toate* lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine.

1 Cor 10:23;

13 Mâncărurile* sunt pentru pântece şi pântecele este pentru mâncăruri. Şi Dumnezeu va nimici şi pe unul, şi pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie: el este pentru** Domnul şi† Domnul este pentru trup.

Mat 15:17Rom 14:17Col 2:22Col 2:23; ** 1 Cor 6:151 Cor 6:191 Cor 6:201 Tes 4:31 Tes 4:7; † Efes 5:23;

14 Şi Dumnezeu*, care a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi cu** puterea Sa.

Rom 6:5Rom 6:8Rom 8:112 Cor 4:14; ** Efes 1:19Efes 1:20;

15 Nu ştiţi că trupurile* voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos şi voi face din ele mădulare ale unei curve? Nicidecum!

Rom 12:51 Cor 12:27Efes 4:12Efes 4:15Efes 4:16Efes 5:30;

16 Nu ştiţi că cine se lipeşte de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis: „Cei doi se vor* face un singur trup.”

Gen 2:24Mat 19:5Efes 5:31;

17 Dar* cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El.

Ioan 17:21-23Efes 4:4Efes 5:30;

18 Fugiţi* de curvie! Orice alt păcat pe care-l face omul este un păcat săvârşit afară din trup, dar cine curveşte păcătuieşte** împotriva trupului său.

Rom 6:12Rom 6:13Evr 13:4; ** Rom 1:241 Tes 4:4;

19 Nu* ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi** că voi nu sunteţi ai voştri?

1 Cor 3:162 Cor 6:16; ** Rom 14:7Rom 14:8;

20 Căci* aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.

Fapte 20:281 Cor 7:23Gal 3:13Evr 9:121 Pet 1:181 Pet 1:192 Pet 2:1Apoc 5:9;


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *